ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ15 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พังโคน
7 แห่ง
ม่วงไข่
3 แห่ง
แร่
0 แห่ง
ไฮหย่อง
5 แห่ง
ต้นผึ้ง
0 แห่ง
คลองกระจัง*
0 แห่ง
สระกรวด*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ15 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง