ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ90 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ธาตุเชิงชุม
69 แห่ง
ขมิ้น
1 แห่ง
งิ้วด่อน
3 แห่ง
โนนหอม
1 แห่ง
นาตงวัฒนา*
0 แห่ง
เชียงเครือ
2 แห่ง
ท่าแร่
1 แห่ง
บ้านโพน*
0 แห่ง
ม่วงลาย
0 แห่ง
กกปลาซิว
0 แห่ง
ดงชน
0 แห่ง
ห้วยยาง
2 แห่ง
พังขว้าง
5 แห่ง
นาแก้ว*
0 แห่ง
ดงมะไฟ
1 แห่ง
ธาตุนาเวง
3 แห่ง
เหล่าปอแดง
0 แห่ง
หนองลาด
0 แห่ง
บ้านแป้น*
0 แห่ง
ฮางโฮง
1 แห่ง
โคกก่อง
1 แห่ง
นาตงวัฒนา*
0 แห่ง
นาแก้ว*
0 แห่ง
บ้านโพน*
0 แห่ง
เหล่าโพนค้อ
0 แห่ง
ตองโขบ*
0 แห่ง
เต่างอย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ90 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
16 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง