ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดินดำ
3 แห่ง
ปาฝา
0 แห่ง
ม่วงลาด
3 แห่ง
จังหาร
3 แห่ง
ดงสิงห์
2 แห่ง
ยางใหญ่
2 แห่ง
ผักแว่น
6 แห่ง
แสนชาติ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง