ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ6 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองพอก
1 แห่ง
บึงงาม
0 แห่ง
ภูเขาทอง
1 แห่ง
กกโพธิ์
1 แห่ง
โคกสว่าง
0 แห่ง
หนองขุ่นใหญ่
2 แห่ง
รอบเมือง
1 แห่ง
ผาน้ำย้อย
0 แห่ง
ท่าสีดา
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ6 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง