ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ38 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แวง
3 แห่ง
โคกกกม่วง
0 แห่ง
นาอุดม
1 แห่ง
สว่าง
0 แห่ง
หนองใหญ่
6 แห่ง
โพธิ์ทอง
5 แห่ง
โนนชัยศรี
0 แห่ง
โพธิ์ศรีสว่าง
1 แห่ง
อุ่มเม่า
1 แห่ง
คำนาดี
1 แห่ง
พรมสวรรค์
0 แห่ง
สระนกแก้ว
18 แห่ง
วังสามัคคี
2 แห่ง
โคกสูง
0 แห่ง
ชุมพร*
0 แห่ง
เมยวดี*
0 แห่ง
คำพอง*
0 แห่ง
อัคคะคำ*
0 แห่ง
เชียงใหม่*
0 แห่ง
ขามเบี้ย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ38 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
16 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง