ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ32 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เซกา
10 แห่ง
ซาง
3 แห่ง
ท่ากกแดง
1 แห่ง
โพธิ์หมากแข้ง
1 แห่ง
ดงบัง
1 แห่ง
บ้านต้อง
0 แห่ง
ป่งไฮ
3 แห่ง
น้ำจั้น
0 แห่ง
ท่าสะอาด
5 แห่ง
บึงโขงหลง
0 แห่ง
ท่าดอกคำ
0 แห่ง
หนองทุ่ม
2 แห่ง
โสกก่าม
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ32 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง