ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ95 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ผักปัง
21 แห่ง
กวางโจน
8 แห่ง
หนองคอนไทย
7 แห่ง
บ้านแก้ง
8 แห่ง
กุดยม
2 แห่ง
บ้านเพชร
9 แห่ง
โคกสะอาด
21 แห่ง
หนองตูม
6 แห่ง
โอโล
3 แห่ง
ธาตุทอง
5 แห่ง
บ้านดอน
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ95 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
59 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง