ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ165 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
106 แห่ง
รอบเมือง
4 แห่ง
โพนทอง
3 แห่ง
นาฝาย
7 แห่ง
บ้านค่าย
7 แห่ง
กุดตุ้ม
0 แห่ง
ชีลอง
5 แห่ง
บ้านเล่า
9 แห่ง
นาเสียว
2 แห่ง
หนองนาแซง
2 แห่ง
ลาดใหญ่
3 แห่ง
หนองไผ่
1 แห่ง
ท่าหินโงม
0 แห่ง
ห้วยต้อน
7 แห่ง
ห้วยบง
0 แห่ง
โนนสำราญ
2 แห่ง
โคกสูง
0 แห่ง
บุ่งคล้า
6 แห่ง
ซับสีทอง
1 แห่ง
เจาทอง
0 แห่ง
บ้านเจียง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ165 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
24 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
12 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
72 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
9 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
24 แห่ง