ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขื่องใน
7 แห่ง
สร้างถ่อ
4 แห่ง
ค้อทอง
0 แห่ง
ก่อเอ้
1 แห่ง
หัวดอน
3 แห่ง
ชีทวน
1 แห่ง
ท่าไห
5 แห่ง
นาคำใหญ่
3 แห่ง
แดงหม้อ
0 แห่ง
ธาตุน้อย
0 แห่ง
บ้านไทย
0 แห่ง
บ้านกอก
1 แห่ง
กลางใหญ่
6 แห่ง
โนนรัง
6 แห่ง
ยางขี้นก
1 แห่ง
ศรีสุข
5 แห่ง
สหธาตุ
0 แห่ง
หนองเหล่า
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง