ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โขงเจียม
6 แห่ง
ห้วยยาง
2 แห่ง
นาโพธิ์กลาง
4 แห่ง
หนองแสงใหญ่
0 แห่ง
ห้วยไผ่
2 แห่ง
คำเขื่อนแก้ว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง