ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองบุนนาก
0 แห่ง
สารภี
0 แห่ง
ไทยเจริญ
1 แห่ง
หนองหัวแรต
7 แห่ง
แหลมทอง
5 แห่ง
หนองตะไก้
3 แห่ง
ลุงเขว้า
1 แห่ง
หนองไม้ไผ่
0 แห่ง
บ้านใหม่
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง