ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ35 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชุมพวง
17 แห่ง
ประสุข
2 แห่ง
ท่าลาด
4 แห่ง
สาหร่าย
0 แห่ง
ตลาดไทร
6 แห่ง
ช่องแมว
0 แห่ง
ขุย
0 แห่ง
กระเบื้องนอก*
0 แห่ง
เมืองยาง*
0 แห่ง
โนนรัง
3 แห่ง
บ้านยาง
0 แห่ง
ละหานปลาค้าว
0 แห่ง
โนนอุดม
0 แห่ง
หนองหลัก
2 แห่ง
ไพล
0 แห่ง
โนนตูม
1 แห่ง
โนนยอ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ35 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง