ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ21 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โนนไทย
9 แห่ง
ด่านจาก
1 แห่ง
กำปัง
5 แห่ง
สำโรง
2 แห่ง
ค้างพลู
0 แห่ง
บ้านวัง
2 แห่ง
บัลลังก์
2 แห่ง
สายออ
0 แห่ง
ถนนโพธิ์
0 แห่ง
พังเทียม
0 แห่ง
สระพระ
0 แห่ง
ทัพรั้ง
0 แห่ง
หนองหอย
0 แห่ง
มะค่า
0 แห่ง
มาบกราด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ21 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง