ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เสิงสาง
14 แห่ง
สระตะเคียน
1 แห่ง
โนนสมบูรณ์
3 แห่ง
กุดโบสถ์
6 แห่ง
สุขไพบูลย์
6 แห่ง
บ้านราษฎร์
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง