ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองหาด
11 แห่ง
ไทยอุดม
3 แห่ง
ซับมะกรูด
2 แห่ง
ไทรเดี่ยว
2 แห่ง
คลองไก่เถื่อน
2 แห่ง
เบญจขร
1 แห่ง
ไทรทอง
1 แห่ง
ไทรงาม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง