ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วังน้ำเย็น
21 แห่ง
วังสมบูรณ์
0 แห่ง
ตาหลังใน
3 แห่ง
คลองหินปูน
2 แห่ง
ทุ่งมหาเจริญ
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง