ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ100 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางน้ำเปรี้ยว
9 แห่ง
บางขนาก
11 แห่ง
สิงโตทอง
3 แห่ง
หมอนทอง
6 แห่ง
บึงน้ำรักษ์
3 แห่ง
ดอนเกาะกา
4 แห่ง
โยธะกา
2 แห่ง
ดอนฉิมพลี
13 แห่ง
ศาลาแดง
38 แห่ง
โพรงอากาศ
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ100 แห่ง
อุตสาหกรรม
10 แห่ง
บริษัท
36 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
30 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง