ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ285 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หน้าเมือง
140 แห่ง
ท่าไข่
9 แห่ง
บ้านใหม่
10 แห่ง
คลองนา
6 แห่ง
บางตีนเป็ด
10 แห่ง
บางไผ่
3 แห่ง
คลองจุกกระเฌอ
0 แห่ง
บางแก้ว
4 แห่ง
บางขวัญ
6 แห่ง
คลองนครเนื่องเขต
19 แห่ง
วังตะเคียน
9 แห่ง
โสธร
8 แห่ง
บางพระ
6 แห่ง
บางกะไห
4 แห่ง
หนามแดง
2 แห่ง
คลองเปรง
21 แห่ง
คลองอุดมชลจร
15 แห่ง
คลองหลวงแพ่ง
12 แห่ง
บางเตย
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ285 แห่ง
อุตสาหกรรม
22 แห่ง
บริษัท
81 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
11 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
47 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
41 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง