ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ25 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาสมิง
7 แห่ง
แสนตุ้ง
9 แห่ง
วังตะเคียน
0 แห่ง
ท่าโสม
1 แห่ง
สะตอ
2 แห่ง
ประณีต
1 แห่ง
เทพนิมิต
3 แห่ง
ทุ่งนนทรี
2 แห่ง
บ่อไร่*
0 แห่ง
ด่านชุมพล*
0 แห่ง
หนองบอน*
0 แห่ง
ช้างทูน*
0 แห่ง
บ่อพลอย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ25 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง