ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ21 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านสร้าง
3 แห่ง
บางกระเบา
3 แห่ง
บางเตย
1 แห่ง
บางยาง
0 แห่ง
บางแตน
12 แห่ง
บางพลวง
0 แห่ง
บางปลาร้า
0 แห่ง
บางขาม
2 แห่ง
กระทุ่มแพ้ว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ21 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง