ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ82 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทางเกวียน
24 แห่ง
วังหว้า
6 แห่ง
ชากโดน
1 แห่ง
เนินฆ้อ
4 แห่ง
กร่ำ
2 แห่ง
ชากพง
4 แห่ง
กระแสบน
5 แห่ง
บ้านนา
5 แห่ง
ทุ่งควายกิน
8 แห่ง
กองดิน
10 แห่ง
คลองปูน
3 แห่ง
พังราด
3 แห่ง
ปากน้ำกระแส
1 แห่ง
น้ำเป็น
0 แห่ง
ชำฆ้อ
0 แห่ง
ห้วยทับมอญ
0 แห่ง
ห้วยยาง
2 แห่ง
สองสลึง
3 แห่ง
เขาน้อย*
0 แห่ง
ชุมแสง*
1 แห่ง
วังจันทร์*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ82 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
13 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
18 แห่ง