ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ46 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ไผ่ใหญ่
2 แห่ง
บ้านทราย
2 แห่ง
บ้านกล้วย
3 แห่ง
ดงพลับ
1 แห่ง
บ้านชี
3 แห่ง
พุคา
0 แห่ง
หินปัก
1 แห่ง
บางพึ่ง
4 แห่ง
หนองทรายขาว
1 แห่ง
บางกะพี้
1 แห่ง
หนองเต่า
1 แห่ง
โพนทอง
1 แห่ง
บางขาม
0 แห่ง
ดอนดึง
3 แห่ง
ชอนม่วง
1 แห่ง
หนองกระเบียน
2 แห่ง
สายห้วยแก้ว
2 แห่ง
มหาสอน
2 แห่ง
บ้านหมี่
4 แห่ง
เชียงงา
1 แห่ง
หนองเมือง
1 แห่ง
สนามแจง
10 แห่ง
เกริ่นกฐิน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ46 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
37 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง