ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ69 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลำนารายณ์
16 แห่ง
ชัยนารายณ์
5 แห่ง
ศิลาทิพย์
5 แห่ง
ห้วยหิน
4 แห่ง
ม่วงค่อม
6 แห่ง
บัวชุม
4 แห่ง
ท่าดินดำ
2 แห่ง
มะกอกหวาน
1 แห่ง
ซับตะเคียน
3 แห่ง
นาโสม
4 แห่ง
หนองยายโต๊ะ
4 แห่ง
เกาะรัง
7 แห่ง
หนองรี*
0 แห่ง
ท่ามะนาว
1 แห่ง
กุดตาเพชร*
0 แห่ง
ลำสนธิ*
0 แห่ง
นิคมลำนารายณ์
2 แห่ง
ชัยบาดาล
3 แห่ง
บ้านใหม่สามัคคี
1 แห่ง
ซับสมบูรณ์*
0 แห่ง
เขารวก*
0 แห่ง
เขาแหลม
1 แห่ง
เขาฉกรรจ์*
0 แห่ง
กุดตาเพชร*
0 แห่ง
หนองรี*
0 แห่ง
ลำสนธิ*
0 แห่ง
หนองผักแว่น*
0 แห่ง
ซับจำปา*
0 แห่ง
แก่งผักกูด*
0 แห่ง
ท่าหลวง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ69 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
42 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง