ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ37 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หน้าพระลาน
12 แห่ง
พุแค
6 แห่ง
ห้วยบง
5 แห่ง
บ้านแก้ง
4 แห่ง
ผึ้งรวง
4 แห่ง
เขาดินพัฒนา
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ37 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง