ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ178 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แก่งคอย
15 แห่ง
ทับกวาง
65 แห่ง
ตาลเดี่ยว
24 แห่ง
ห้วยแห้ง
12 แห่ง
ท่าคล้อ
1 แห่ง
หินซ้อน
5 แห่ง
บ้านธาตุ
7 แห่ง
บ้านป่า
16 แห่ง
ท่าตูม
2 แห่ง
ชะอม
5 แห่ง
สองคอน
7 แห่ง
เตาปูน
2 แห่ง
ชำผักแพว
12 แห่ง
ท่ามะปราง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ178 แห่ง
อุตสาหกรรม
24 แห่ง
บริษัท
57 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
53 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง