ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ58 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เสนา
5 แห่ง
บ้านแพน
0 แห่ง
เจ้าเจ็ด
2 แห่ง
สามกอ
5 แห่ง
บางนมโค
13 แห่ง
หัวเวียง
13 แห่ง
มารวิชัย
1 แห่ง
บ้านโพธิ์
2 แห่ง
รางจรเข้
1 แห่ง
บ้านกระทุ่ม
4 แห่ง
บ้านแถว
4 แห่ง
ชายนา
0 แห่ง
สามตุ่ม
3 แห่ง
ลาดงา
1 แห่ง
ดอนทอง
2 แห่ง
บ้านหลวง
2 แห่ง
เจ้าเสด็จ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ58 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง