ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ179 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านเลน
31 แห่ง
เชียงรากน้อย
26 แห่ง
บ้านโพ
6 แห่ง
บ้านกรด
15 แห่ง
บางกระสั้น
9 แห่ง
คลองจิก
30 แห่ง
บ้านหว้า
11 แห่ง
วัดยม
1 แห่ง
บางประแดง
0 แห่ง
สามเรือน
31 แห่ง
เกาะเกิด
0 แห่ง
บ้านพลับ
0 แห่ง
บ้านแป้ง
0 แห่ง
คุ้งลาน
11 แห่ง
ตลิ่งชัน
1 แห่ง
บ้านสร้าง
5 แห่ง
ตลาดเกรียบ
2 แห่ง
ขนอนหลวง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ179 แห่ง
อุตสาหกรรม
19 แห่ง
บริษัท
56 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
28 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
16 แห่ง