ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางบาล
1 แห่ง
วัดยม
0 แห่ง
ไทรน้อย
0 แห่ง
สะพานไทย
2 แห่ง
มหาพราหมณ์
2 แห่ง
กบเจา
0 แห่ง
บ้านคลัง
1 แห่ง
พระขาว
2 แห่ง
น้ำเต้า
3 แห่ง
ทางช้าง
1 แห่ง
วัดตะกู
2 แห่ง
บางหลวง
0 แห่ง
บางหลวงโดด
2 แห่ง
บางหัก
0 แห่ง
บางชะนี
0 แห่ง
บ้านกุ่ม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง