ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ76 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ระแหง
11 แห่ง
ลาดหลุมแก้ว
7 แห่ง
คูบางหลวง
16 แห่ง
คูขวาง
8 แห่ง
คลองพระอุดม
11 แห่ง
บ่อเงิน
7 แห่ง
หน้าไม้
16 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ76 แห่ง
อุตสาหกรรม
14 แห่ง
บริษัท
23 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง