ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ435 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ประชาธิปัตย์
332 แห่ง
บึงยี่โถ
48 แห่ง
รังสิต
21 แห่ง
ลำผักกูด
22 แห่ง
บึงสนั่น
5 แห่ง
บึงน้ำรักษ์
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ435 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
96 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
69 แห่ง
สถานบันเทิง
7 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
111 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
55 แห่ง