ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ442 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ประชาธิปัตย์
335 แห่ง
บึงยี่โถ
48 แห่ง
รังสิต
22 แห่ง
ลำผักกูด
23 แห่ง
บึงสนั่น
6 แห่ง
บึงน้ำรักษ์
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ442 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
97 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
72 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
111 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
56 แห่ง