ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ270 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองหนึ่ง
171 แห่ง
คลองสอง
31 แห่ง
คลองสาม
34 แห่ง
คลองสี่
14 แห่ง
คลองห้า
5 แห่ง
คลองหก
11 แห่ง
คลองเจ็ด
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ270 แห่ง
อุตสาหกรรม
35 แห่ง
บริษัท
78 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
64 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
16 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
41 แห่ง