ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ180 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วังทองหลาง
86 แห่ง
พลับพลา
14 แห่ง
คลองเจ้าคุณสิงห์
15 แห่ง
พลับพลา
65 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ180 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
73 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
51 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
10 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
30 แห่ง