ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ115 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งสองห้อง
81 แห่ง
ตลาดบางเขน
34 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ115 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
38 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
14 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
21 แห่ง