ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ124 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สามเสนใน
91 แห่ง
ถนนเพชรบุรี*
1 แห่ง
ทุ่งพญาไท*
4 แห่ง
มักกะสัน*
0 แห่ง
ถนนพญาไท*
18 แห่ง
ทุ่งพญาไท*
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ124 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
42 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
26 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
7 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
28 แห่ง