ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ187 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลาดยาว*
2 แห่ง
อนุสาวรีย์
125 แห่ง
คลองถนน
0 แห่ง
ตลาดบางเขน*
3 แห่ง
สีกัน*
0 แห่ง
สายไหม
0 แห่ง
ทุ่งสองห้อง*
0 แห่ง
ท่าแร้ง
52 แห่ง
ออเงิน
0 แห่ง
*บางเขน
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ187 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
64 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
37 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
28 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
37 แห่ง