ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ25 แห่ง
ตำบล
จำนวน
รือเสาะ
6 แห่ง
สาวอ
2 แห่ง
เรียง
6 แห่ง
สามัคคี
1 แห่ง
บาตง
1 แห่ง
ลาโละ
2 แห่ง
รือเสาะออก
3 แห่ง
โคกสะตอ
3 แห่ง
สุวารี
1 แห่ง
ตะมะยูง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ25 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง