ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ106 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นาโพธิ์
21 แห่ง
สวี
7 แห่ง
ทุ่งระยะ
8 แห่ง
ท่าหิน
4 แห่ง
ปากแพรก
2 แห่ง
ด่านสวี
7 แห่ง
ครน
20 แห่ง
วิสัยใต้
9 แห่ง
นาสัก
18 แห่ง
เขาทะลุ
6 แห่ง
เขาค่าย
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ106 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
55 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง