ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตะกั่วป่า
3 แห่ง
บางนายสี
7 แห่ง
บางไทร
0 แห่ง
บางม่วง
5 แห่ง
ตำตัว
0 แห่ง
โคกเคียน
0 แห่ง
คึกคัก
9 แห่ง
เกาะคอเขา
2 แห่ง
ย่านยาว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง