ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาพนม
14 แห่ง
เขาดิน
2 แห่ง
สินปุน
1 แห่ง
พรุเตียว
4 แห่ง
หน้าเขา
0 แห่ง
โคกหาร
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง