ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อ่าวลึกใต้
6 แห่ง
แหลมสัก
2 แห่ง
นาเหนือ
1 แห่ง
คลองหิน
4 แห่ง
อ่าวลึกน้อย
5 แห่ง
อ่าวลึกเหนือ
4 แห่ง
เขาใหญ่
2 แห่ง
คลองยา
1 แห่ง
บ้านกลาง
3 แห่ง
เขาเขน*
0 แห่ง
เขาต่อ*
0 แห่ง
ปลายพระยา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง