ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ276 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าพี่เลี้ยง
30 แห่ง
รั้วใหญ่
24 แห่ง
ทับตีเหล็ก
4 แห่ง
ท่าระหัด
147 แห่ง
ไผ่ขวาง
4 แห่ง
โคกโคเฒ่า
7 แห่ง
ดอนตาล
1 แห่ง
ดอนมะสังข์
0 แห่ง
พิหารแดง
1 แห่ง
ดอนกำยาน
14 แห่ง
ดอนโพธิ์ทอง
1 แห่ง
บ้านโพธิ์
7 แห่ง
สระแก้ว
7 แห่ง
ตลิ่งชัน
3 แห่ง
บางกุ้ง
0 แห่ง
ศาลาขาว
3 แห่ง
สวนแตง
8 แห่ง
สนามชัย
10 แห่ง
โพธิ์พระยา
3 แห่ง
สนามคลี
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ276 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
40 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
17 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
42 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
80 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
37 แห่ง