ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ9 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กระดังงา
2 แห่ง
บางสะแก
1 แห่ง
บางยี่รงค์
0 แห่ง
โรงหีบ
0 แห่ง
บางคนที
1 แห่ง
ดอนมะโนรา
1 แห่ง
บางพรม
0 แห่ง
บางกุ้ง
1 แห่ง
จอมปลวก
0 แห่ง
บางนกแขวก
3 แห่ง
ยายแพง
0 แห่ง
บางกระบือ
0 แห่ง
บ้านปราโมทย์
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ9 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง