ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ59 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เมืองฯ
18 แห่ง
ในเมือง
10 แห่ง
คลองกระจง
2 แห่ง
วังพิณพาทย์
1 แห่ง
วังไม้ขอน
2 แห่ง
ย่านยาว
10 แห่ง
นาทุ่ง
4 แห่ง
คลองยาง
4 แห่ง
เมืองบางยม
0 แห่ง
ท่าทอง
0 แห่ง
ปากน้ำ
1 แห่ง
ป่ากุมเกาะ
1 แห่ง
เมืองบางขลัง
2 แห่ง
หนองกลับ
3 แห่ง
ประชาราษฎร์*
1 แห่ง
คลองมะพลับ*
0 แห่ง
น้ำขุม*
0 แห่ง
นครเดิฐ*
0 แห่ง
ศรีนคร*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ59 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
40 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง