ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ38 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ธานี
15 แห่ง
บ้านสวน
3 แห่ง
เมืองเก่า
6 แห่ง
ปากแคว
4 แห่ง
ยางซ้าย
1 แห่ง
บ้านกล้วย
7 แห่ง
บ้านหลุม
1 แห่ง
ตาลเตี้ย
1 แห่ง
ปากพระ
0 แห่ง
วังทองแดง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ38 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง