ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กง
2 แห่ง
บ้านกร่าง
2 แห่ง
ไกรนอก
1 แห่ง
ไกรกลาง
6 แห่ง
ไกรใน
1 แห่ง
ดงเดือย
1 แห่ง
ป่าแฝก
0 แห่ง
กกแรต
2 แห่ง
ท่าฉนวน
1 แห่ง
หนองตูม
2 แห่ง
บ้านใหม่สุขเกษม
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง