ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ38 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อุทัยใหม่
24 แห่ง
น้ำซึม
4 แห่ง
สะแกกรัง
3 แห่ง
ดอนขวาง
0 แห่ง
หาดทนง
0 แห่ง
เกาะเทโพ
2 แห่ง
ท่าซุง
2 แห่ง
หนองแก
1 แห่ง
โนนเหล็ก
0 แห่ง
หนองเต่า
0 แห่ง
หนองไผ่แบน
0 แห่ง
หนองพังค่า
2 แห่ง
ทุ่งใหญ่
0 แห่ง
เนินแจง
0 แห่ง
ข้าวเม่า*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ38 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง