ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ล้อมแรด
8 แห่ง
แม่วะ
1 แห่ง
แม่ปะ
1 แห่ง
แม่มอก
1 แห่ง
เวียงมอก
4 แห่ง
นาโป่ง
0 แห่ง
แม่ถอด
1 แห่ง
เถินบุรี
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง