ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งคลอง
3 แห่ง
โพน
4 แห่ง
สำราญ
0 แห่ง
สำราญใต้
0 แห่ง
ดินจี่
1 แห่ง
นาบอน
2 แห่ง
นาทัน
1 แห่ง
คำสร้างเที่ยง
0 แห่ง
เนินยาง
1 แห่ง
หนองช้าง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง