ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ17 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ห้วยเม็ก
9 แห่ง
คำใหญ่
3 แห่ง
กุดโดน
2 แห่ง
บึงนาเรียง
1 แห่ง
หัวหิน
0 แห่ง
พิมูล
0 แห่ง
คำเหมือดแก้ว
1 แห่ง
โนนสะอาด
0 แห่ง
ทรายทอง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ17 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง