ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กมลาไสย
3 แห่ง
หลักเมือง
0 แห่ง
โพนงาม
2 แห่ง
ดงลิง
3 แห่ง
ธัญญา
8 แห่ง
กุดฆ้องชัย
0 แห่ง
ลำชี
0 แห่ง
หนองแปน
2 แห่ง
โคกสะอาด
0 แห่ง
เจ้าท่า
0 แห่ง
โคกสมบูรณ์
1 แห่ง
โนนศิลา
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง